Om företaget Tjuvkil Mellangård

Företaget start­ades år 2000 av Maria Kjellberg som en­skild firma och har successivt utveck­lats i takt med ökad efter­frågan på de tjän­ster som er­bjudits.

2005 fri­köptes går­den och en mer foku­serad affärs­rörelse utveck­lades. Arbetet har sedan dess på­gått med att bygga ut, reno­vera och an­passa stallet efter gällande reg­ler. Under som­rarna har ett om­fatt­ande sommar­bete för gäst­ande häs­tar vuxit fram.

2008 bygg­des lösdrift hall 1, och verk­sam­heten bör­jade i större om­fatt­ning även ta emot hel­inackor­derings- och kon­valescent­hästar.
Gården gäs­tas vid denna tiden av häs­tar från såväl rid­skolor som privat­stall i Göte­borgs­regionen.

2010 bildas Tjuv­kil Mellan­gård AB. Verk­sam­heten har vuxit från ett tio­tal häs­tar på ca 20 ha till 22 häs­tar vinter­tid, och drygt 100 hästar sommar­tid, på dryga 50 ha sommaren 2010. Utveck­lingen har bi­dragit till ökad efter­frågan på tjän­ster och service som är kopp­lad till vilande häs­tar.

2011 inköptes den tidi­gare arren­derade grann­gården och lant­bruks­fastig­heten Tjuv­kil 1:44 vil­ket har gett ytter­ligare möj­lig­heter för häst­håll­ning. Lösdrift hall 2 har haft hög­sta prio­ritet under som­maren och hös­ten 2011. Den an­vänds för dräk­tiga ston och är av­skild från res­ten av häst­verk­sam­heten. Går­den har hös­ten 2011 plats för 37 häs­tar vinter­tid.

2014 har före­taget motsvarande drygt två heltidsanställda. Under året ökade verksamheten med olika typer av träningar och vi började med träningstävlingar, maskeradhoppningar mm. Tjuvkil Mellangård började jobba med Ponnyfokus och Caroline Stenlund (Carro). Fullt i lösdrifterna.

2015 utvecklades Ponnyfokus ännu mer och gården ökade antalet ponnyer i Ponnyfokus. Fler barn ville träna för Carro och rida på Ponnyfokus-ponnyerna, särskilt under sommarlov och jullov. Många deltagare på träningar och träningstävlingar.

2016-2018 har vi ridande barn i stort sett alla dagar i veckan. Löshoppning och träningstävlingar fortsätter.

2018 verksamheten drivs av Caroline Stenlund (Carro).
Läs mer om Tjuvkil och Maria från och med sommaren 2018: Tjuvkil 20180708