Ridhusregler

 

Allmänna regler

• Hjälm skall alltid bäras under all rid­ning, med hak­bandet knäppt.
• Alla externa gäster som rider i rid­huset är skyld­iga att betala enligt gällande ridhus­avgifter.
• Endast aukto­riserade tränare har rätt att hålla trän­ingar på an­lägg­ningen. Aukto­riserade tränare har erford­erlig utbild­ning, tränar­licens eller tävlings­meriter mot­svarande C-tränar­licens.
• Hästar som sparkar/bockar, tjurar mot andra eller på annat sätt har svårt för att hålla sig i styr skall bära röd rosett i svan­sen för att varna andra ryttare.
• Knacka alltid och vänta en liten stund innan du öppnar manege­dörren, hästar som redan be­finner sig i rid­huset kan bli skrämda annars.
• Plocka alltid undan bommar och dylikt efter dig.
• Plocka upp gödslet efter din häst efter av­slutat rid­pass!
• Håll till höger när du möter någon.
• Hinder får användas alla dagar.
• Högsta gång­art (galopp) har före­träde till spåret.
• Skritta innan­för spåret.
• Volter skall göras innan­för spåret så andra kan rida förbi på spåret.
• Gör halt innanför spåret eller i mitten av vol­terna.
• Tänk på att vi har ett litet rid­hus och det är inte lämp­ligt att skritta i bredd och prata, inte heller att stå med hästen nedan­för läk­taren och prata.
• Ropa alltid vilket hinder du ska hoppa.
 

Var upp­märk­samma på var­andra och respektera var­andra.

Ridhuset har automatisk takbelysning, se anslag. Ljuset släcks helt kl 23.00.

 

 

Longering/tömkörning

Longering/töm­körning får endast ske om rid­huset är tomt eller om man är överens med övriga ryttare. Kommer det in någon som vill rida under tiden man long­erar/töm­kör och som vill att man av­bryter har man 15 minu­ter på sig att av­sluta.
 

Löshoppning

Vi planerar att ha en särskild tid för lös­hopp­ning, unge­fär var­annan sön­dag efter­middag. Blir vi många som vill lös­hoppa sina häs­tar får man vara be­redd på att det kan dra ut lite på tiden.
 

Bokning av ridhuset

Vid all form av ridning för instruk­tör i grupp ska rid­huset bokas. Enskilt eki­page kan rida för instruk­tör utan att rid­huset bokas, under förut­sättning att stor hän­syn tas till övriga ryttare i rid­huset. Vi be­tonar att en­dast aukto­riserade tränare har rätt att hålla trän­ingar på an­lägg­ningen. Aukto­riserade tränare har erford­erlig ut­bild­ning, tränar­licens eller tävlings­meriter mot­svar­ande C-tränar­licens.

Bok­ning ska göras senast fyra dagar innan aktu­ellt rid­till­fälle. Av­bok­ningar ska göras sna­rast på tele­fon. All bok­ning görs på tele­fon till Caroline Stenlund/Carro tel 0739-06 65 95. Bok­ningar som end­ast skrivs upp på alma­nackan räk­nas inte som bok­ning.

Om rid­huset är bokat för hopp­ning har man 15 minu­ter på sig efter av­slutad bok­nings­tid att plocka undan hinder­materialet. Öv­riga ryttare som önskar komma in i rid­huset under denna tid har rätt till det men måste räk­na med att allt hinder­material ännu inte är bort­plockat.